Pályázatok

2019.03.17.

A Tokaji Görögkatolikus Egyházközség tevékenységeinek bemutatása

Az Egyházközség évtizedek óta végez szociális segítségnyújtáshoz kapcsolódó tevékenységet, hiszen meggyőződésük, hogy minden ember képes a társadalom hasznos és megbecsült tagjává válni, függetlenül anyagi, társadalmi helyzetétől, korától, stb. Ebben szeretnének segítséget nyújtani a társadalom perifériájára szorult személyeknek, közülük kiemelten a nem megfelelő anyagi háttérrel rendelkező, hátrányos helyzetű személyeknek (családoknak), a gyermekeknek és az ifjúságnak illetve az idős, fogyatékkal élők, gondozásra szoruló személyeknek. Közösségi munkák keretében a rászoruló személyek számára meleg ételt, szociális ellátást, személyre szabott tanácsadást, segítségnyújtást biztosítanak. Rendszeresen látogatnak el a településen működő Időskorúak Otthonába és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Tokaji Fogyatékosok Otthonába, hogy az ott élők, ellátottak számára is biztosítsanak a számukra megfelelő támogatást, lelki segítségnyújtást, útmutatást. A szolgáltatások megvalósításának köszönhetően mára stabil, megfelelően kialakult képpel rendelkeznek a helyi igényekről, a sajátos problémákról, a projekt célcsoportjainak általános jellemzőiről.

Az egyházközség igyekszik felvállalni olyan szolgálatokat is, melyek az egyes települések életének színvonalát fenntartják, működését fejlesztik. Ebből adódóan az egyházközség életében nem csak a kulturális, szórakoztató és ismeretterjesztő alkalmak megvalósítása, hanem az alapszolgáltatások fejlesztése is fontos szerephez jut.

A projekt gazda szervezet egymást támogató együttműködéseken át folyamatos kapcsolatot ápol a projektbe partnerként bevont egyházi szervezetekkel, melynek keretében a felek rendszeres tapasztalatcserét, együttes helyzetelemzést valósítanak meg.

2019.03.14.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet 2.

A vallás hite szerint a világ, és benne az emberek rendkívül változatosak, nagyon sok a különbözőség, az eltérés. A kapott feladat nem sematizálható, nem felcserélhető, nem sablonos. Rendkívül eltérő, egyénre szabott, hogy ki mire hivatott.

Életünk egyik legfőbb feladata annak megtalálása, megismerése, hogy mi is a dolgunk a földi világban. Ha már tudjuk, akkor ránk vár a megvalósítás. Ám nem vagyunk magunkra hagyatva önmagunk alakításának, lehető legjobb önmagunk kiteljesítésének munkájában. Feladatunk teljesítéséhez kaptunk megfelelő képességeket, készségeket, tehetséget. Ezeket nevezzük talentumoknak.

Kapunk talentumokat, de azokkal nekünk kell sáfárkodnunk, nekünk kell befektetnünk, hasznosítanunk azokat. Az ember születésével megkapja a lehetőségeket ahhoz, hogy emberhez méltó, Istennek tetsző életet éljen.Ám a keresztény felfogás szerint az emberi világban nincs abszolút determinizmus, jelentős részben magán az emberen múlik, hogy miként alakítja életét. Ahogy a vonatkozó bibliai történetből tudjuk: a talentumainkat eltékozolhatjuk, mélyre eláshatjuk, avagy a lehető legjobb eredményeket érhetjük el velük, általuk. Szabadságunkban áll eltékozolni, mélyre elásni tehetségünket, képességeinket, készségeinket, tudásunkat, kompetenciánkat, avagy jól sáfárkodhatunk velük, hasznosíthatjuk ezeket a magunk és mások hasznára. A mi felelősségünk.

2019.03.12.

A szolgáltatástervezés lépései, folyamata

Jövőkép

Minden szervezet jövőképét hosszasan lehet ecsetelni, de érdemes egy mondatban összefoglalni annak lényegét. Ezt a mondatot szokás jövőkép-meghatározásnak nevezni. A tervezés első lépése ennek a mondatnak a tisztázása. Az egyházi szolgáltatások hosszú távú eredménye lehet, hogy az egyházközségek és a hozzájuk tartozó fíliák területén élő hátrányos helyzetű emberek és közösségek szemlélete változik, közelebb kerülnek az egyházhoz, az egyházi értékekhez, a hithez, esetlegesen az életminőségük javul.

Értékek és a szervezeti kultúra

A jövőkép már kifejezi a szervezet központi értékét. A szervezeti értékeket érdemes nyíltan megfogalmazni, leírni, de hasznuk csak akkor van, ha az érintettek tiszteletben tartják azokat, és a szerint viselkednek, dolgoznak nap, mint nap.

Küldetés

A küldetés megfogalmazása hasonlóan fontos, mint a jövőkép tisztázása. A küldetés különbözteti meg az adott szervezetet a többi hasonló jövőképpel dolgozó szervezettől.

Helyzetelemzés

Egy szervezet helyzetét gyakran tökéletesen leírják a munkatársak, az önkéntesek, a partnerek egy könnyed, természetes, informális helyzetben. Azonban az érdekeltek vizsgálata és a SWOT vizsgálat segíthet abban, hogy a szervezet számára érdekes információkat rendszerbe öntse, hogy minél könnyebben beépíthetőek legyenek a tervezésbe.

2019.03.10.

Konferencia rendezvény

2019. március 09-én Tokajon került megrendezésre az EFOP-5.2.2. Transznacionális együttműködések megvalósítása című projekt első “A projekt eredményeinek széleskörű megismertetése” I. konferencia rendezvénye. A megjelent vendégeket, szakembereket és partner szervezetek képviselőit Gorcsa György, görögkatolikus parókus köszöntötte, majd röviden ismertette, bemutatta a projekt főbb tevékenységeit.

A bevezető gondolatok és ismertető után a Szatmári Árpád-házi Szent Piroska Nőszövetség elnöke Fazekas Carmen mutatta be a szervezetüket, illetve az együttműködéssel kapcsolatos tapasztalataikat.

Fazekas Carmen előadása után Makó Balázs szakmai vezető összefoglaló gondolatait hallgathattuk meg, mely a projekt eddigi szakmai tevékenységeiről szólt, illetve eddig megvalósított szakmai programokról. Ennek során a szakmai vezető kiemelte a projekt megvalósítás során felmerült nehézségeket és a projekt hasznosságát, az eddig elért eredményeket, tapasztalatokat, amelyekből a projekt megvalósítók mindig igyekeztek tanulni és a tanultakat hasznosítani a további szakmai munka során, illetve a projekt során feltárt módszereket.

Az ebéd után következett ifj. Pallai Béla görögkatolikus lelkész előadása, melynek során elhangzott, a nagypeleskei egyházközség története, mai élete, a mindennapi élet során felmerült problémák, gondok, illetve hogy a projekt megvalósítás során nagyon sok hasznos tapasztalatra és tudásra tettek ők is szert, mint együttműködő partnerek. Eddig is volt kapcsolat a két egyház között, de a pályázatnak köszönhetően rendszeresen részt vehettek a különféle programokon, illetve nagyon örültek, hogy a tokaji szakemberek is ellátogattak hozzájuk és megismerhették az egyház tevékenységeit, amelyből biztos mások is tanulhattak. Az együttműködés mindkét fél számára nagyon hasznos. Az előadásokat követően a fórumbeszélgetés során a résztvevők további tapasztalatokat osztottak meg egymással és különféle javaslatok születtek, hogy hogyan is kellene alakítani a további együttműködést.

2019.03.03.

Tanulmányút

2019.03.01. “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése” céljából tartandó szakmai műhelymunka és tanulmányút a Szent Pál Szeretetszolgálatnál (3994 Pálháza, Dózsa György út 134., 3998 Nyíri, Rákóczi Ferenc u. 14.) valósult meg.

A szakmai műhely és tanulmányút során a Szent Pál Szeretetszolgálat tevékenységeit, illetve a mindennapi élet során bevált jó gyakorlatokat ismerhettük meg, amely az időskorúakat érinti. Először Pálházán a parókus atya ismertette a görögkatolikus egyházközség helyzetét, illetve a filiákon végzett munkájukat, az előadás után átmentünk Nyíribe, ahol a szeretetszolgálat a település nagyságához képest egy nagyobb idősek nappali ellátását és házi segítségnyújtást végez.

A Filkeházi Görögkatolikus Egyházközség (parókusa Trescsula László) fenntartásában két szociális ellátási forma működik: az Idősek nappali ellátása (ezen belül az Idősek klubja) Nyíriben, valamint a Házi segítségnyújtás Nyírin kívül még Füzéren, Pusztafaluban, Hollóházán és Pálházán. A községben ezek a szolgáltatások már 14 éve léteznek, 2011-től ezek fenntartását az önkormányzattól a görögkatolikus egyház vette át.

Az Idősek Klubjának a Művelődési Ház egyik termében van egy szép kiállítása, az úgynevezett Helyi értéktár. Az itt látható, összegyűjtött mindennapi eszközök, régi használati tárgyak, falvédők, bútorok, fényképek, írásos dokumentumok felidézik a község egykori lakóinak életét, tevékenységét. A klub tagságának van egy további terve is: az egyre gazdagodó, már sokak által megtekintett gyűjteménynek szeretnének egy igazán méltó otthont találni, egy tájházat kialakítani, de erre az anyagiak még nem állnak rendelkezésre.

2019.03.01.

Szolgáltatás tervezés szempontjai

Szolgáltatások tervezésénél érdemes figyelembe venni és megfontolni néhány szempontot.

  • A szolgáltatások jellemzése. A szolgáltatások megfoghatatlanok, a szolgáltatásokat az igénybe vevő megtapasztalja. Igen nehéz feladat ezeket úgy előre tervezni, hogy megfeleljenek az igénybe vevő előzetes elvárásainak.
  • A szolgáltatás nyújtása változó. Sokféle szolgáltató lehet egy adott térségben (állami, civil, egyházi), és sokféle igénybe vevő (hajléktalan, roma, szenvedélybeteg, munkanélküli). Legfontosabb, hogy a szolgáltatás és a szolgáltató személye is megbízható és következetes legyen.
  • A szolgáltatás nem raktározható. A szükségletek kielégítésében nagyon fontos az idő, a hely, valamint a hogyan. A kielégítetlen szükségletek egyre nagyobb társadalmi feszültséget keltenek a helyi közösségben.
  • A szolgáltatások nem központosítottak, nem kőbe vésettek, és nem is azonos tartalomra (“receptre”) szólnak, speciálisak és eltérőek lehetnek a területi elhelyezkedés, az intézményi struktúra és feltételek, valamint a célcsoport tekintetében. A szolgáltatást nyújtónak (egyszemélyes szolgálatok) sokszor egyedül kell döntést hoznia.

A jó szolgáltatástervezés segít leküzdeni a nehézségeket.

2019.02.28.

Szolgáltatástervezés

Egy szociális szolgáltatást nyújtó szervezet működése a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő végrehajtói tevékenységekből, valamint erőforrás-kezelésből áll. Hasonlóan más szervezeti erőforrásokhoz, mint pl. a munkaerő és a pénz, a szolgáltatások megfelelő színvonalú biztosítása is körültekintő tervezést igényel, mely magában foglalja, hogy az adott szervezet tisztában legyen saját feladataival és céljaival, a szükségletekre reflektáló, a jogszabályi környezet által körülhatárolt szolgáltatások rendszerével.

A szolgáltatástervezés folyamatában kerül sor az akut és krónikus feladatok elkülönítésére, a prioritások felállítására, a támogatáshoz jutás alapelveinek lefektetésére, a prioritásoknak megfelelő feladatok, ellátási formák meghatározására, az egyes szolgáltatások, intézményi ellátások, támogatások összehangolására, ehhez rendelhető források meghatározására, a szociális terület működését meghatározó helyi jogszabályok előkészítésére.

A szolgáltatásfejlesztés/tervezés meglehetősen tág fogalom, beszélhetünk új szolgáltatások kifejlesztéséről annak érdekében, hogy lépést tartsunk a célcsoport változó szükségleteivel, de jelentheti a meglévő szolgáltatások továbbfejlesztését a tartalom, a módszerek tovább fejlesztésével, nem utolsósorban pedig a szolgáltatások minőségbiztosítását, minőségfejlesztését és értékelését.

A szolgáltatásfejlesztés végső célja, hogy a célcsoportnak a legjobb és leghatékonyabb szolgáltatást nyújtsunk.

A helyi, települési szintű szükségletek azonosítása, a szükségletek felmérése, majd az ezekre adekvátan reagáló szolgáltatások tervezése, feladatok meghatározása sokszereplős érdekegyeztető mechanizmust igényel. A tervezés szükségessége kikristályosodott a szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek körében is, mert a segítő szakemberek munkájára hosszú távon szükség van, és működésük alapja egy világos jövőkép kialakítása.

A tervezés az intézmény erősségén (kompetenciáján) alapszik, kijelöli, hogy milyen új kompetenciákat kell fejleszteni, új szolgáltatások bevezetése, új eljárásokat eredményez.Akkor jó a szolgáltatások tervezése, ha a szolgáltatásokat összehangolja az igénybe vevők szükségleteivel, biztosítja, hogy az igénybe vevők szükségletei a legegyszerűbb és a legkevésbé költséges módon legyenek kielégítve.

2019.02.28.

A Szentlélek ereje, a ránk bízott talentumok és az Istennek tetsző élet 1.

A Biblia tanítása szerint a bűnbe esett ember megváltásának beteljesedése a Szentlélek kitöltetésével valósul meg. Pünkösd ünnepének üzenete az, hogy Isten, aki eleve a saját képmására teremtette az embert, Jézus megváltó cselekedetének hatására: minden egyes emberbe belehelyezi saját magát, saját erejét, azáltal, hogy a Szentlélekből jut minden embernek, minden emberbe.

A bennünk lévő erő bizonyosságáról beszél Pál apostol is, amikor azt mondja, hogy nem a félelem lelkét adta nekünk az Úr, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.

Az alkotó, szabad, a világ felé nyitott élethez szükséges erőforrások meglétéről még konkrétabban is eligazítást ad a Biblia.

A vallásos emberek számára evidencia, hogy életüket Istenüknek tetsző módon szeretnék élni. A hívő emberekben gyakran és joggal felvetődő kérdés, hogy miként élhetnek Istennek tetsző életet. A keresztény válasz erre látszólag nagyon egyszerű: akkor élünk Istennek tetsző életet, ha jól sáfárkodunk a ránk bízott talentumokkal.Mi mindent feltételez, mi mindenről szól ez az egyszerű megállapítás?

2019.02.17.

Meghívó 2019.03.01.

2019.02.15.

A szeretet parancsa

A közismert bibliai történet szerint, amikor az egyik farizeus megkérdezte Jézust, hogy a rengeteg parancs és tiltás közül melyik a legfontosabb, akkor Jézus a szeretet parancsát emelte ki legfontosabbként. Megmondta, meghatározta azt is, hogy mire kell irányulnia az emberi szeretetnek. Szeresd az Urat, szeresd önmagadat és szeresd felebarátodat – így hangzik a felsorolás.

Tudjuk azt is, hogy a szeretet, mint cselekvő szeretet fogalmazódik meg.

Vagyis a keresztény hit szerint az embernek az Istenhez fűződő, önmaga iránt érzett és felebarátai iránti szeretetét nem elég emocionális szinten megélni, úgymond belül érezni, hanem azt aktív módon ki is kell nyilvánítani. Cselekvő szeretetről van itt szó. Tettekkel, cselekvésekkel, aktív magatartással kell bizonyságot tennünk a bennünk élő szeretetről.

Az igazi, az emberhez méltó munkának, tevékenykedésnek elválaszthatatlan eleme a szeretet, vagyis az, hogy a célracionalitás követelményeinek megfelelésen túl egy emelkedettebb, fontosabb szempont is motiválja. Az anyagi javak megszerzése mellett a jó cselekvésének a vágya vezérli, mellyel kiérdemelhető mások elismerése, az Istennek tetszés, és a körülöttünk élő, számunkra fontos emberek általi megbecsülés.

Felvethető és gyakran felvetődő kérdés, hogy rendelkezik-e az egyén a világban való szeretetteljes munkálkodáshoz elegendő erővel, megfelelő erőforrásokkal.Hívei számára megnyugtató választ nyújt erre a kérdésre is a keresztény vallás.