Pályázatok

2019.06.15.

Meghívó 2019.06.26.

2019.06.08.

Társadalmi és szociális helyzet 2.

A világ is dolgozik. A kutatók rámutatnak azokra a szegénységikockázatokra, amelyek egyéni és közösségi erőfeszítések együttesében mérsékelhetők. Szegénységellenes akciók, mozgalmak, egyéni, közösségi és állami segítő rendszerek küzdenek az emberi életet sokszor a kilátástalanság mélységeiben tartó élethelyzetek, az életminőség javítása érdekében.

Az egyház üdvösség felé segítő alapfeladata, az evangélium hirdetése mellett a kezdetektől, a szegények oldalán állva teszi a dolgát a karitász, az önzetlen szeretetszolgálat területén. Intézményeket tart fenn, szolgálatokat működtet, mozgósít és figyelmeztet a szegénység, a strukturális rossz elleni együttes fellépés szükségességére. A szociális szeretet módszerességre és szakszerűségre intő szellemében küzd az elfogadhatatlan állapotok ellen. Szegénység fogalma azonban eltér a szociális szakmában és a tudományban megszokott szóhasználattól. Nem úgynevezett “kemény adatokkal”, a szociológia fogalom-és eszközrendszerével dolgozik.

Az Isten felé fordul, és tőle a teremtésben kapott méltóságra építi fel gondolkodását. Az emberi méltóság, illetve annak veszélyeztetettsége, korlátozottsága vagy a hiánya mozgósítja a keresztényeket cselekvésre.

A katolikus társadalmi tanítás ebből következően nem is fogalmazhat másként: szegények azok, akik el vannak zárva attól, hogy szabadságban, méltóságban és biztonságban élvezzék a föld javait.

2019.06.04.

Meghívó 2019.06.19.

2019.06.02.

Nemzetközi együttműködés

2019. május 29-én Tokajon került megrendezésre az EFOP-5.2.2. Transznacionális együttműködések megvalósítása című projekt második kompetenciafejlesztése nemzetközi együttműködés keretében. A megjelent vendégeket, szakembereket és partner szervezetek képviselőit Gorcsa György, görögkatolikus parókus köszöntötte, illetve ismertette a projekt keretében továbbfejlesztett szolgáltatások, kidolgozott új stratégiák gyakorlati alkalmazását.

A bevezető gondolatok és ismertető után Makó Balázs szakmai vezető összefoglaló gondolatait hallgathattuk meg, mely a projekt eddigi szakmai tevékenységeiről szólt, illetve eddig megvalósított szakmai programokról. Ennek során a szakmai vezető kiemelte a projekt megvalósítás során felmerült nehézségeket és a projekt hasznosságát, az eddig elért eredményeket, tapasztalatokat, amelyekből a projekt megvalósítók mindig igyekeztek tanulni és a tanultakat hasznosítani a további szakmai munka során.

Az előadások közben és az ismertetőket követően szakmai fórum beszélgetés során megvitatásra kerültek az egyházi stratégiák, jövőkép, javaslatok hangzottak el, az alkalmazni kívánt módszerekkel kapcsolatosan az észrevételek, a szolgáltatások kialakításával kapcsolatosan a résztvevők hangsúlyozták az önkéntesek bevonását, az egyház közösségépítő és szemléletformáló szerepét és küldetését.

2019.06.01.

Projekt hosszú távú hatásai

A projekt hosszú távú eredményei közé sorolhatók a létrejövő fejlesztési elképzelések, kidolgozott új módszerek és intézkedések közvetett hatásai, azaz a hátrányos helyzetű személyek kompetenciáinak, készségeinek és képességeinek fejlődése, életkörülményeik és lehetőségeik javulása. A megvalósuló tevékenységek eredményeként olyan lépések valósulhatnak meg, melyek az egyházi szervezetek által kínált alapszolgáltatásokat kiegészítve hozzájárulnak ahhoz, hogy az arra rászoruló személyek egyedi és személyre szabott segítségnyújtásban részesülhessenek. Ezek várhatóan hozzájárulnak a közvetett célcsoport szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, a személyiségfejlődési folyamatok előmozdításához. A projekt megvalósításával a hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetűek lehetőséget kapnak képességeik kibontakoztatására és fejlesztésére valamint beilleszkedési nehézségeik leküzdésére illetve nagyobb figyelem fordítható a sajátos nevelési igényű és magatartási- vagy beilleszkedési problémákkal küzdő vagy veszélyeztetett gyermekekre is. A projekt megvalósulása az érintett települések közösségi életére is hatást gyakorol. A megvalósítás eredményeként az adott településen, térségben élők szociális ellátottsága javul, ezáltal a lehetőségek is bővülnek. A fejlett szociokulturális ellátásban részesülő, felkészültebb, fejlettebb társadalom tagjai eredendően nagyobb esélyekkel és jobb lehetőségekkel indulnak a továbbtanulás, pályaválasztás, majd a munkahelyszerzés és -megtartás területén. Célunk, hogy ezeket a lehetőségeket minél több gyermek és felnőtt számára biztosíthassuk.

2019.05.26.

Szakmai program

2019. május 23-án Boldogkőváralján került megrendezésre az EFOP-5.2.2. Transznacionális együttműködések megvalósítása című projekt második szakmai programja. A megjelent vendégeket, szakembereket és partner szervezetek képviselőit Gorcsa György, görögkatolikus parókus köszöntötte, majd röviden ismertette, bemutatta a projekt főbb tevékenységeit.

A bevezető gondolatok és ismertető után a Makó Balázs szakmai vezető összefoglaló gondolatait hallgathattuk meg, mely a projekt eddigi szakmai tevékenységeiről szólt, illetve eddig megvalósított szakmai programokról.

A szakmai vezető ismertetője után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ Boldogkőváraljai Fogyatékosok Otthonának vezetője, bemutatta az intézmény történetét, a szervezet felépítését, az intézményben folyó szakmai munkát, a munkájuk során adódott, adódó nehézségeket, sikereket.

Az intézményvezető előadása után fórumbeszélgetés keretében megvitatásra került a projekt keretében eddig megismert jó gyakorlatok, eredmények, az egyházi szervezetek jövőképe, stratégiája. Javaslatként elhangzott, hogy önkéntesek bevonásával, illetve a gondozók vezetésével nagyon egyszerű, hétköznapi háztartási, kertművelési ismeretekkel lehet az arra alkalmas gondozottakat megismertetni és így talán a túlterhelt szakmai munkatársak talán kissé tehermentesítők.

2019.05.25.

Társadalmi és szociális helyzet 1.

Pályázatunk az egyházközösségek településein, környezetében élő emberek társadalmi, szociális problémáinak feltárására, és a problémák megoldásában való részvételre irányul.

De mit is értünk az emberek társadalmi, szociális helyzetén?

A társadalom a társas kapcsolatok összessége.

A társadalmi helyzet, azaz a társadalmi státusz: a társadalom egyenlőtlenségi rendszerében elfoglalt hely.

A társadalmi egyenlőtlenségek mibenlétére és hátterére vonatkozó, egymástól eltérő struktúraelméletek különböző meghatározóit, dimenzióit feltételezik a társadalmi státusznak.

A hosszú ideig uralkodó marxista felfogás szerint az osztályhelyzet jelöli ki a státuszt, vagyis a termelőeszközök tulajdonlása, a javak termelésében való részvétel, és a haszonból való részesülés alapján különülnek különböző társadalmi csoportokba, osztályokba az egyének.

Ahogy láttuk, Bourdieu elmélete alapján a materiális javakkal, a kultúrával és a társadalmi kapcsolatokkal való rendelkezés jelöli ki az egyén státuszát.

A szocialitás, a szociális alrendszer Parsons értelmezése rendszerint az emberek közötti összetartozás, azaz a kohézió, az integráció biztosítására szolgál.Magyarországon a “szociális helyzetet” fogalmát sokszor az anyagi helyzetre korlátozzák, szociális problémának a rossz anyagi körülményeket tekintik. Szociális ügyeknek a magukról gondoskodni nem tudó idősek, gyermekek, betegek, fogyatékkal élők, hajléktalanok, munkanélküliek és a cigányok ügyeit tekintik.

2019.05.25.

Szakmai program

2019. május 21-én Tolcsván került megrendezésre az EFOP-5.2.2. Transznacionális együttműködések megvalósítása című projekt első szakmai programja a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézményben. A megjelent vendégeket, szakembereket és partner szervezetek képviselőit Gorcsa György, görögkatolikus parókus köszöntötte, majd röviden ismertette, bemutatta a projekt főbb tevékenységeit.

A bevezető gondolatok és ismertető után a Makó Balázs szakmai vezető összefoglaló gondolatait hallgathattuk meg, mely a projekt eddigi szakmai tevékenységeiről szólt, illetve eddig megvalósított szakmai programokról. Ennek során a szakmai vezető kiemelte a projekt megvalósítás során felmerült nehézségeket és a projekt hasznosságát, az eddig elért eredményeket, tapasztalatokat, amelyekből a projekt megvalósítók mindig igyekeztek tanulni és a tanultakat hasznosítani a további szakmai munka során.

A szakmai vezető ismertetője után a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény vezetője bemutatta az intézmény történetét, a szervezet felépítését, az intézményben folyó szakmai munkát.Az intézményvezető előadása után a szakmai vezető beszámolt az intézményben folyó szakmai munkáról, majd fórumbeszélgetés keretében megvitatásra került a projekt keretében eddig megismert jó gyakorlatok, eredmények, az egyházi szervezetek jövőképe, stratégiája.

2019.05.19.

Meghívó 2019.05.29.

2019.05.18.

Nemzetközi együttműködés

2019. május 14-én Tokajon került megrendezésre az EFOP-5.2.2. Transznacionális együttműködések megvalósítása című projekt első kompetenciafejlesztése nemzetközi együttműködés keretében. A megjelent vendégeket, szakembereket és partner szervezetek képviselőit Gorcsa György, görögkatolikus parókus köszöntötte.

A bevezető gondolatok és ismertető után elhangzott egy előadás a projekt keretében továbbfejlesztett szolgáltatások, kidolgozott új stratégiákról, amelyek a kutatás során felmerültek.

A kutatás tapasztalatainak ismertetése után következett a projekt megvalósítás során szerzett tapasztalatok ismertetése az együttműködő partnerektől.Az előadások közben és az ismertetőket követően szakmai fórum beszélgetés során megvitatásra kerültek az egyházi stratégiák, jövőkép, javaslatok hangzottak el, az alkalmazni kívánt módszerekkel kapcsolatosan az észrevételek, a szolgáltatások kialakításával kapcsolatosan a résztvevők hangsúlyozták az önkéntesek bevonását, az egyház közösségépítő és szemléletformáló szerepét és küldetését.