Pályázatok

2018.04.08.

Tudásmegosztás folyamata az egyházközségnél

Egyházi programjában az egyházközség megfogalmazott olyan célokat, melyek teljesítésén, megvalósításán dolgozik. Ezeket a célokat időről-időre szükséges felülvizsgálni, módosítani a felmerült problémák minél megfelelőbb kezelésének érdekében. Az egyházközség folyamatosan végez igényfelmérést ellátottai, munkavállalói, gyülekezeti tagjai és a település lakossága körében, ehhez mérten alakítja ki szociális munkájában alkalmazott cselekvési terveit.Jelen projekt keretében a folyamatok fejlesztését nem egyénileg, hanem más egyházközségekkel, egyházi szervezetekkel együttműködve végzi, együttesen alakítva ki az innovatív tartalommal rendelkező új intézkedéseket, megoldásokat. Ez az együttműködés kiemelten hasznos, hiszen minél több nézőpontból – minél több szervezet tapasztalatát felhasználva – vizsgálhatók a települések életében jelentkező problémák, annál megfelelőbb módon kezelhetők az egyes negatív hatások. A megvalósuló tevékenységek ütemezésének, tematikájának összeállításában segítségükre lesznek a korábban megvalósított nemzetközi találkozók, tapasztalatcserék, továbbképzések gyakorlatai.

2018.03.26.

Az egyházi szervezetek működése és az általuk nyújtott szolgáltatások

2018.03.22-én került megrendezésre az “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése” műhelymunka a Tokaji Görögkatolikus Egyházközség épületében (3910 Tokaj, Vasvári Pál u 15.). A résztvevők meghallgatnak egy viszonylag részletes beszámolót Tokaj váras fekvéséről, helyzetéről. A lakosság itt a rendszerváltás óta folyamatosan csökken, nincs ipar, a fiatalok elvándorolnak, magas a 70 év feletti lakosok aránya.

A város közegészségügyi helyzete jó, a vonzáskörzet központja az orvosi, szakorvosi ellátást illetően. Hatékonyan működik a Dombi Sámuel Kistérségi Egészségközpont, jó a háziorvosi ellátás.

A város szociális ellátórendszere példásan jól működik, a Családsegítő Szolgálat, az Abaúj-Zempléni Integrált Szociális Intézmény Tokaji Otthona (korábban Egészségügyi Gyermekotthon) és a modern Idősek Otthona ellátja kitűzött feladatait.

A városban három középiskola, egy általános iskola, egy óvoda, és két középiskolai kollégium működik. A Pedagógiai Szakszolgálat több szakterületet lát el nem csak városi, hanem járási szinten is.

A városban működő görögkatolikus egyházközség parókusa és számos tagja a közélet aktív szereplője. Nemrégiben megújult a temploma kívül és belül, de a parókia épülete több mint 200 éves, lakhatásra már nem alkalmas.Ezután megismerhettük a projektben részt vevő külföldi magyar,vagy ma már inkább nagyobb részben magyar községek (Korláthelmec, Nagydobrony, Seszta és Bodrogszerdahely) helyzetét, egészségügyi és szociális ellátottságát, a lakosság összetételét, vallási életét, tevékenységét. Tájékozódtunk arról, hogy az egyházak a maguk területén milyen erőfeszítéseket tesznek a lakosság nemzeti identitásának ápolásában és megőrzésében.

2018.03.12.

2018.03.07.

Szakmai műhely

Az EFOP 5.2.2. “Transznacionális együttműködések” című projekt keretében a Tokaji Görögkatolikus Egyházközség 2018 március hónapban szakmai műhelymunka szervezését tervezi. A szakmai műhelymunka lehetőséget biztosít a külföldi partner szervezetek megismerésére. Az egyházi szervezetek tevékenységeinek bemutatása során lehetőség adódik az egyes településeken élő hátrányos helyzetű emberek életének, az egyházi szervezetek által, számukra nyújtott szolgáltatások feltérképezésére, ezáltal megvalósulhat a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése.

A szakmai műhelyen az egyházközségek tisztségviselői, munkavállalói, szakemberei, az egyházközség által fenntartott iskolákban alkalmazott munkatársak, egyházközség által fenntartott szervezetek, egyesületek és alapítványok munkatársai vesznek részt.

2018.02.28.

Partneri együttműködések

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a magyarországi (köz)szolgáltatások elérhetőségének és minőségének fejlesztését, esélyteremtő szerepének javítását. A cél elérését a Kormány nemzetközi együttműködések kialakításával és nemzetközi tapasztalatszerzés útján a humán szolgáltatásokat nyújtó állami és nem állami intézmények, szervezetek, és fenntartóik együttműködésével, tervezi megvalósítani.

Az említett területen dolgozó hazai szakemberek tudásának naprakészen tartása és a nemzetközi tapasztalatok becsatornázása érdekében szükséges a nemzetközi együttműködések révén létrejövő tudástranszfer megvalósítása.

A Visegrádi Együttműködés és a Duna Stratégia országait sok közös kulturális, gazdasági, és intézményi jellemzőjük köti össze, és a köztük lévő együttműködés fejlesztése folyamatosan napirenden van. Ezekben a Kelet-közép-európai országokban jelentkező társadalmi kihívásokban sok a közös, ezek közös kutatása és a szakpolitikai intézkedésekkel kapcsolatos tapasztalatok határokon átnyúló megosztása jelentősen hozzájárulhat a szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének emeléséhez, és a kihívások hatékonyabb kezeléséhez.

A megvalósuló tevékenységek hozzájárulnak a szakpolitikai szakértők látókörének szélesítéséhez, az innovatív szakpolitikai tervezési és végrehajtási gyakorlatok határon átnyúló terjedéséhez, a kutatási és elemzési eredmények szélesebb körű megismertetése révén pedig a szakpolitikai tervezés és végrehajtás minőségének fejlesztéséhez is hozzájárulhatnak a résztvevő országokban.

2018.02.26.

Szükségletfelmérés

A szükségletfelmérés főbb tartalmi elemei

 • Célcsoport meghatározása: a célcsoport kiválasztása, általában a következő tényezők figyelembevételével történik: demográfiai tényezők, családi állapot, gyermekvédelmi mutatók, segélyezési mutatók, nemzetiségi hovatartozás, gazdasági aktivitás.
 • Célcsoport szükségleteinek a feltérképezése (adatgyűjtés, felméréskészítés) konkrét adatok alapján (helyi igények bemutatása, célcsoport igényeinek, problémáinak bemutatása, indokoltság alátámasztása). Szakirodalom felhasználása, saját felmérés készítése, az érintett település, illetve térség témához kapcsolódó szakmai programjai, koncepciói.
 • Kínálatelemzés intézményi/szervezeti szinten. A célcsoporttal vagy hasonló tevékenységgel foglalkozó intézmények és szervezetek azonosítása, tevékenységük feltérképezése. Partnerségi pontok keresése és bemutatása.
 • Tevékenységek meghatározása a célcsoport sajátosságainak figyelembevételével, a célcsoport szükségleteire történő koncentrálással; szükséges és indokolt kapacitások meghatározásával, támogathatóság figyelembevételével.
 • Együttműködő partnerek és szerepük: a fejlesztés megvalósítása érdekében kötött együttműködési szerződések, az együttműködések módja, a partnerek szerepének pontos meghatározása, a megvalósíthatósághoz való hozzájárulás formája és mértéke.
 • Fenntarthatóság vizsgálata: nem minden esetben kötelező, de készítése alátámasztja a fejlesztés létjogosultságát. Területei: szervezeti, szakmai fenntarthatóság, pénzügyi fenntarthatóság.
 • Kockázatelemzés: a megvalósítás és az elért eredmények fenntarthatósága szempontjából releváns feltételek elemzése: társadalmi, jogi, szakmai, intézményi és pénzügyi kockázatok és kezelésük.

2018.02.17.

Adatgyűjtés, dokumentációs rendszer

A Tokaji Görögkatolikus Egyházközség támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00139 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Tokaji Görögkatolikus Egyházközségben” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

A projekt megvalósítása során elvégzett kutatásokhoz, az elért eredmények összegzéséhez, a jó gyakorlatok összesítéséhez, a létrejött szakmai anyagok rögzítéséhez és a kommunikációs, adminisztrációs folyamatok megfelelő biztosításához megfelelő dokumentációs rendszerre van szükség, melynek működtetéséért a szakmai megvalósító munkatársak felelnek. A dokumentáció papíralapú és elektronikus formában is megvalósul annak érdekében, hogy az összegyűjtött adatok, információk minden platformon megfelelően használhatók legyenek. A dokumentációs rendszer célja, hogy a projekthez kapcsolódó adatok minden esetben visszakereshetők és elérhetők legyenek.

2018.02.10.

Tokaji Görögkatolikus Egyházközség

Az egyházközség alapítása ősi, évszáma ismeretlen. Az egyházközség központjának, a város legrégebbi templomának, a Szent Miklós Görög Katolikus templom építésének éve 1745. A templom 2015-ben esett át felújításon, mely során külső és belső renoválást folytattak le az épületen.

A Parókia elsődleges céljának tartja a működési területén élő fiatalok, idősek és fogyatékkal élő emberek testi és lelki gondozását, illetve az évszázadokon át megőrzött, kiemelt védettséget élvező műemlék jellegű templom megóvását, ezáltal többek közt a hagyományőrzés fontosságának hangsúlyozását. Az egyházközség létrejöttének és működésének fő célja a görög katolikus hívek összefogása, egy összetartó közösség építése, a település és környezete hitéletének és fejlődésének elősegítése.

Kiemelt törekvés az egyházközség életében, hogy támaszt és segítséget nyújtó közösségként, menedékként, központként legyen jelen a településen élők életében.Az egyházközség működése során folyamatosan valósít meg olyan közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenységeket, melyek hozzájárulhatnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. A programok megvalósítása során az egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egy időben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére.

2018.01.24.

Tájékoztató

A Tokaji Görögkatolikus Egyházközség támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17 kódszámú “Transznacionális együttműködések” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

A projekt keretében támogatott fejlesztések fő célja, hogy a tapasztalatszerzési, együttműködési tevékenységek megvalósításán keresztül az intézmények dolgozóit új módszerek, beavatkozási gyakorlatok elsajátítására és kidolgozására ösztönözze, fejlessze a hátrányos helyzetű személyek támogatása érdekében végzett munkához kapcsolódó tudásukat, stratégiájukat. A nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése révén, a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozásokat, ajánlásokat dolgozzon ki a hazai alkalmazásra, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményezhetnek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozó személyek helyzetének javítása szempontjából, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

Célcsoport

A projekt közvetlen célcsoportját képezik a Tokaji Görögkatolikus Egyházközség, a partnerként bevont hazai és külföldi egyházközségek tisztségviselői, munkavállalói, szakemberei, illetve az egyházközség által fenntartott iskolák, szervezetek, egyesületek, alapítványok munkatársai.

Projekt által megvalósított szakmai tevékenységek

 • Nemzetközi hálózatépítés
 • A tanulmányozni kívánt terület, szolgáltatás megismerése nemzetközi együttműködés keretében
 • A nemzetközi együttműködés keretében megismert szolgáltatások tapasztalatainak feldolgozása, jó gyakorlatok leírása
 • Kutatás és összehasonlító elemzés készítése
 • Nemzetközi együttműködés keretében kompetenciafejlesztés, tréning, terepmunka megvalósítása
 • Közös szakmai programok, műhelymunkák és hazai tanulmányutak partner szervezetekkel
 • Disszemináció keretében a tapasztalatok megosztása
 • A projekt eredményeinek széles körű megismertetése

A szakmai műhelyek, konferenciák, tanulmányutak, ismeretterjesztő előadások során a hazai és nemzetközi partnerekkel folyamatossá válik a kapcsolattartás, az együttműködés, mely révén a gyakorlatban is megvalósul a hálózatépítés. Létrejön egy olyan szakmai módszertani gyűjtemény, ajánlás, amelynek segítségével a szakemberek megismerhetik, elsajátíthatják a projektben feltárt jó gyakorlatokat, a projekt során továbbfejlesztett szolgáltatásokat, kidolgozott szakmai módszereket, megismerhetik azok gyakorlati alkalmazását, bővíthetik és fejleszthetik a szociális területhez, társadalmi problémák kezeléséhez kapcsolódó tudásukat, eszköztárukat.

2018.01.02.

EFOP-5.2.2-17-2017-00139

A Tokaji Görögkatolikus Egyházközség 2017. márciusában az EFOP-5.2.2-17 kódszámú “Transznacionális együttműködések” című pályázatra projekttervet készített és adott be.

A pályázat kapcsán az egyházközség célja volt, a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása, nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése, a társadalmi kihívásokkal és azok kezelésével kapcsolatos rendelkezésre álló speciális szakmai tudásanyag bővítése, együttműködések erősítése a Duna stratégia országai és a visegrádi országok szakértői között.

A projekt során összegyűjtött tudásanyag és a projektben végrehajtott kutatások eredményei elérhetővé válnak, amelyek a jövőbeli tervezést és végrehajtást, valamint a mindennapos szakmai munkát majd segíteni tudják (szakmai ajánlások megfogalmazása által).

A 2017-ben beadott pályázat kedvező elbírálásban részesült, a támogatói okirat aláírásra került, így 2018.januárjában kezdetét veszi az EFOP-5.2.2-17-2017-00139 kódszámú, “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Tokaji Görögkatolikus Egyházközségben” című projekt megvalósítása.