Pályázatok

2018.04.20.

Egyházi szervezet területén a romák a mélyszegénységben élők, és a veszélyeztetett kiskorú gyermekek helyzete

2018.04.18-án az “Egyházi szervezetek működési területén a romák és mély szegénységben élők, valamint a veszélyeztetett kiskorú gyermekek helyzetének megismerése” című műhelymunka került megvalósításra a Világörökségi Bormúzeumban Tokjaon (3910 Tokaj, József Attila u. 11.).

Tokajt tekintve a témáról nem könnyű dolog úgynevezett városképet alkotni: a város mintegy 3900 állandó lakosa közül csak 32 vallotta magát romának. Ők más felekezethez tartoznak, a feltűnést kerülve élnek, nem kéregetnek, a közmunkaprogram aktív részesei, bár köztük is találunk szenvedélybetegeket (alkoholizmus).

A helyi görögkatolikus egyháznak cigány tagja nincs, de nagyon büszkék vagyunk Sója Miklós atyára, aki Hodászon nem csak az elemi viselkedési és közösségi szokásokra tanította, hanem a hitre is elvezette őket. Örömmel értesülünk a médiákon keresztül arról is, hogy országosan a cigány értelmiségiek száma évről évre nő, törekvő roma fiatalok sikeresen vállalkoznak, több diplomát is szereznek.A városban kevés emberről lehet elmondani, hogy mély szegénységben él. Évekkel ezelőtt előfordult, hogy koldulókkal találkoztunk az utcán. Ők sem feltétlenül cigányok voltak. Az igyekvő emberek, akik fel akarnak emelkedni, látnak maguk előtt jó példákat is: tudják, hogy ki lehet törni, lehet tanulni. De nagyon fontos, hogy erre fókuszáljanak, s tudják, hol van az a határ, ameddig elmehetnek.

2018.04.19.

Nagydobronyi Református Egyházközség

A projekt megvalósítás során az egyik nemzetközi partnerünk a Nagydobronyi Református Egyházközség.A felvételizőknek az iskola lehetőséget ad a felkészülésre. Minden évben előkészítő tanfolyamot indít a vizsgatantárgyakból, mely lehetőséget nyújt a jelentkezőknek jobban felkészülni a megmérettetésre, és egyben arra is, hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe és megismerkedjenek leendő osztálytársaikkal.

A Nagydobronyi Református Líceumot 1995. augusztus 15-én Szabó Dániel, a Prezsbiter Szövetség elnöke és Horkay László nagydobronyi lelkipásztor alapította. A felvételi vizsgák alapján, az 1995/1996. tanévet 26 diákkal és 18 tanárral kezdte meg az intézmény. Az intézmény alakulásakor épületekkel nem rendelkezett, a nagydobronyi középiskola régi épületének tantermeit bérelte. Ezt követően a Nagydobronyi Községi Tanács vezetősége a régi óvoda helyiségeit átadta az egyházközség részére, hogy ott az intézmény kollégiumot hozhasson létre. A következő években különböző támogatásoknak köszönhetően az iskola lány- és fiúkollégiumot hozott létre és több épületrészt is fejleszteni, bővíteni tudott. Megtörtént továbbá a vizesblokkok és a fűtési rendszer korszerűsítése.

Az oktatói munkán kívül az iskola nagyon nagy hangsúlyt fordít a nevelésre. Ebben a munkában Isten igéjére támaszkodva, annak segítségével igyekszik keresztyén hitre és erkölcsre “nevelni” a fiatalokat. A nevelőtanárok a “bentmaradós” hétvégéket izgalmas, tanulságos és építő programokkal színesítik. Az iskola tanulói önkéntes diakóniát vállalnak. Szabadidejükben látogatják a faluban élő egyedülálló idős embereket, meglátogatják az Irgalmas Samaritánus Gyermekotthon gyermekeit és Rehaboth Szeretetotthon bentlakóit. Rendszeres jótékonysági rendezvény az Adventi Vásár. Ez alkalommal a diákok saját kezűleg készítenek emléktárgyakat, és az értékesítésükből származó összeget a saját maguk által meghatározott jótékonysági célokra használják fel.

Az intézmény megalakulása óta működik a líceum kórusa. A kórus találóan a “Hit Kórusa” nevet vette fel. 200 fölötti fellépést tudhat maga mögött, ezek között a szolgálatok között voltak: gyülekezeti meghívások, kiszállások, kórus-találkozók, ünnepségek.A felvételizőknek az iskola lehetőséget ad a felkészülésre. Minden évben előkészítő tanfolyamot indít a vizsgatantárgyakból, mely lehetőséget nyújt a jelentkezőknek jobban felkészülni a megmérettetésre, és egyben arra is, hogy betekintést nyerjenek az iskola életébe és megismerkedjenek leendő osztálytársaikkal.

2018.04.18.

Nagydobronyi Református Cigány Egyházközség

A Nagydobronyi Református Cigány egyházközség létrehozása a romák között végzett misszió iránt évtizedek óta elkötelezett Szabó Dániel nagydobronyi prezsbiteri elnök ötlete alapján történt. Az egyházközség számára mindig is létkérdés volt a cigányság társadalmi felzárkózása. A romák számára létrehozott gyülekezet eleinte igehirdetéssel és szeretetvendégségek szervezésével foglalkozott, majd a közösségbe szervezést követően – a létszám növekedésével együtt – az alkalmak száma és a felmerülő igények is növekedésnek indultak. Ezzel együtt az egyházközség lelkipásztori-lelkigondozói felelőssége is nőtt, a közösség rendszeres odafigyelést, vezetést igényelt. A növekvő szükségletek és a megjelenő problémák a nagydobronyi egyházközség részéről egyre nagyobb munkaerőt, segítséget követelnek meg. Emiatt az egyházi alkalmazottak terepmunkára való felkészítése, fejlesztése vált szükségessé, mely a mai napig még nem megoldott. Jelen projekt segítséget nyújthat olyan stratégiák kialakításában, képzések megvalósításában, melyek fejlesztik a munkavállalók kompetenciáit és megfelelő tapasztalattal látják el őket.

2018.04.17.

Nagydobronyi Református Egyházközség Talentum Jótékonysági Alapítványa

A Nagydobronyi Református Egyházközség Talentum Jótékonysági Alapítvány a Nagydobronyi Református Egyház presbitériuma által jött létre 2002-ben, azóta segíti folyamatosan Nagydobronyban és az Ungári járásban a hátrányos helyzetű családokat, oktatási intézményeket és óvodákat. Az alapítvány munkája során különböző családi- és gyermekprogramokat, jótékonysági közösségi megmozdulásokat, adománygyűjtéseket, adományozásokat szervez. Rendszeres esemény az iskolakezdés előtt álló hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett iskolai felszereléseket gyűjtő kezdeményezés, melynek keretében évről-évre egyre több gyermek juthat hozzá az iskolába járáshoz szükséges eszközökhöz. Az alapítvány immár 15 éve dolgozik a településen és térségben élő nehéz sorsú gyermekek, családok, idős személyek élethelyzetének javításán. A működés időtartama alatt támogatott személyek száma körülbelül 15000 főre tehető.

2018.04.16.

Nagydobronyi Református Egyházközség Rehoboth Szeretetotthona

A Rehoboth Szeretetotthon 2003-as létrejötte óta biztosít folyamatos ellátást az egyedülálló, elhagyatott idős emberek utolsó éveinek könnyebbé, szebbé, gondtalanabbá tételére törekedve. A szeretetotthon építése és berendezése adományok és felajánlások felhasználásával történt. A szeretetotthonba történő felvétel független a jelentkező nemzetiségétől, nemétől vagy vallásától. A felvételnél előnyt élveznek azok az idős emberek, akiknek nincsenek hozzátartozóik. Az otthon lakói folyamatos ellátásban, személyre szabott segítségnyújtásban részesülnek. A szeretetotthonban rendszeresek a kulturális, szabadidős közösségi programok, melyek az idős személyek elmagányosodásának, elzárkózásának megelőzését szolgálják.

A fentiek alapján Nagydobronyi Református Egyházköség munkavállalóiról és önkénteseiről elmondható, hogy munkájuk során folyamatosan igyekeznek segítséget nyújtani az élet minden területén, minden hátrányos helyzetű, nehéz sorsú társadalmi csoportnak és rétegnek, Megfelelő tapasztalattal rendelkeznek az idős és demens személyek, a fogyatékkal élő, beilleszkedési-, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek, a roma kisebbség problémáinak ellátásában. Az egyre növekvő igények a munkavállalók részéről folyamatos fejlődést, készenlétet követelnek meg. Az egyházközség tapasztalatai átadásával hatékonyan veheti ki részét a nemzetközi együttműködésekből és megfelelő kompetenciákat, stratégiákat sajátíthat el a találkozók, programok alkalmával.

2018.04.15.

Szesztai Görögkatolikus Egyházközség

A projekt megvalósítás során az egyik nemzetközi partnerünk a Szesztai Görögkatolikus Egyházközség.

Szeszta a Kassa és vidéke járásban található meg, amely a szórvány területnek számít a magyarság és a görög katolikusság szempontjából egyaránt. A szórványban a Szesztai egyházközség a legősibb és a legnagyobb magyar görög katolikus parókia, ahol csak magyar nyelven igénylik az istentiszteleteket. A parókiális egyházközséghez számtalan filiális község tartozik, ahol több vagy kevesebb létszámban vannak görög katolikusok.

Az egyházközség területileg egy külön egységet alkot. Az egyházközség területén központi magyar tanítási nyelvű iskola és óvoda működik, amelyet körülbelül 200 gyermek látogat.

A kisebbségek helyzete Szlovákiában specifikus, mivel a magyar lakosság kisebbséget alkot a társadalomban és az egyházközségen belül is, legfőképpen a római és görög katolikus egyházmegyékben. Mindez önálló pasztorációs tevékenységet és infrastrukturális berendezkedést igényel. A hitéleti tevékenységen túl, amit a mindennapi istentiszteletek biztosítása jelent a hívek számára, a magyar származású papokra, számos más pasztorális feladat hárul a közösség szegregációjának enyhítése érdekében. A magyar lakosság számára egyedileg szükséges megszervezni a kórházlátogatások során végzett betegpasztorációt, az általános és középiskolákban pedig a hitoktatást a megfelelő hitoktatók bevonásával. A magyar származású katolikus gyermekek számára önálló oktatási-nevelési intézményeket működtet az egyházközség.

Legfőbb célja ezáltal a gyermekek és családok integrálása az egyházi és magyar közösségekbe és a keresztény – nemzeti értékeinkhez való ragaszkodás megszilárdítása. Ezt a célt szolgálják a keresztény értelmiséggel folytatott tevékenységek, aminek előadássorozatokban, konferenciák és továbbképzések szervezésével, és egyéb közösségi programokkal adnak formát. Az egyházközség nagy hangsúlyt fektet a családpasztoráció megvalósítására különféle családtalálkozókkal és programokkal, amelyek számos helyen rendszeresen működnek. Az egyházak táborokat szerveznek a gyermekeknek, az ifjúságnak és a családoknak, nyári egyetemeket és lelkigyakorlatokat tartanak a felnőtteknek, hogy ezzel is formálják a közösségeinket és elősegítsék a személyes kapcsolatok kialakulását.

A programterület a magyar határ mentén elhelyezkedő, kulturális egységet jelentő térség. Bár a Kassai kerület nemzetiségi elosztását tekintve zömmel szlovákok által lakott, a régió 9,4 %-a magyar nemzetiségű – a magyarok lakta települések jellemzően Szeszta és környéke vonzáskörzetében helyezkednek el. E határ menti terület gazdasági-társadalmi szempontból hátrányos helyzetű. A program által lehatárolt terület sajátosságai közé a rurális településszerkezet, a súlyos társadalmi és gazdasági gondok és a rendkívül magas munkanélküliségi szint tartozik, valamint az egyre nagyobb méreteket öltő elvándorlás, amely maga után vonta a népesség elöregedését, a demográfiai eróziót.

A szervezet legfontosabb célja, hogy a programterületen élő magyar ajkú szervezetek/lakosok kapcsolatrendszerét olyan szorosra fűzzék, amilyenre csak lehetséges, ezáltal megszilárdítva a célcsoport magyarságtudatát – ennek megvalósítását hivatott szolgálni a programterületen kialakított, a helyi szervezetek együttműködését segítő és koordináló társadalmi-kulturális és szociális hálózat. A főbb feladatok közé tartozik a választott intézmények, szervezetek együttműködésének az erősítése, a társadalmi-kulturális integráció, a kisebbségen élő magyarság identitásának megőrzése és a régió lakosainak szolgálata.Az intézményekkel fenntartott kapcsolatok kulturális rendezvényekre, tanulmányutakra, gyerektáborokra, ifjúsági missziókra korlátozódnak, a szervezet nagy figyelmet fordít annak elkerülésére, hogy ez a kezdeményezés ne rekedjen meg a deklarációk és a protokolláris találkozók szintjén.

2018.04.12.

Bodrogszerdahelyi Görögkatolikus Egyházközség

A projekt megvalósítás során az egyik nemzetközi partnerünk a Bodrogszerdahelyi Görögkatolikus Egyházközség.

Bodrogszerdahely egy 800 családnak otthont adó település a Felvidék legkeletibb régiójában, a Bodrogközben. A helyi görög katolikus egyházközségnek nagy szerepe van a lakosság közösségi életének javításában. Az egyházközség néhány évvel ezelőtt megvásárolta a közelben lévő volt úttörőtábort, amely azóta erdei iskolaként működik. Saját és más szervezetek táborainak ad otthont, támogatva ezzel a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztését.

Az egyházközség esperese, Tóth Mihály munkája során folyamatosan törekszik a lakosság igényeit minél inkább kielégítő közösségi terek kialakítására, mivel az utóbbi időben azt tapasztalta, hogy az egyház szerepe gyakorlatilag leszűkült a gyülekezetek életben tartására, a heti egy-kétszeri templomban való találkozásokra. Ezen a helyzeten szeretett volna változtatni úgy, hogy az egyház kínáljon fel többet, valami pluszt az eddigi “kötelező” tevékenységen kívül a helyi közösség minden tagjának, hiszen az egyháznak mindig és mindenkit szolgálnia kell. Mivel a közösségi élet szervezését mindig szívügyének tekintette, az egyház tagjaival és helyi önkéntes segítőikkel rendszeresen szerveztek kisebb-nagyobb összejöveteleket, ünnepségeket, játszóházakat. A közösségi és szabadidős lehetőségek, foglalkozások évek óta biztosítva vannak – az önkormányzattal együttműködve – a gyülekezet tagjai és minden érdeklődő számára. Eleinte a Vécsey-kastély termeiben, majd az egykori mozi teremben zajlottak a különböző rendezvények, foglalkozások. Ezzel egyidőben folyamatosan épült a Szent Lukács Szabadidőközpont, mely napjainkban már stabilan működik az egyházközség fenntartásában.

A gyerekekkel való foglalkozásokat a templom udvarán található, többfunkciósra tervezett épület földszintjén tartják, a rendezvényteremben, míg az emeleten irodák, előadótermek, könyvtár lesz hamarosan. A központ tevékenysége kiterjed a közösségépítés, a szabadidő hasznos eltöltése és a közművelődés területére. A nyári táborok, előadássorozatok, képzési programok, koncertek, szabadidős foglalkozások, hagyományőrző rendezvények, kézműves-foglalkozások, megemlékezések, lelkigyakorlatok egyaránt helyet kapnak a színes rendezvény naptárukban. A központ működtetésében szerepet vállalnak a helyi pedagógusok és szülők is, így valódi közösségi térként működik.

Az intézménynek szociális küldetése is van: a hátrányos helyzetű gyerekek pedagógusok segítségével elkészíthetik a házi feladatukat, számukra étkezést és személyes tanácsadást, segítségnyújtást biztosít a központ.

Elmondható, hogy a Bodrogköz legnagyobb községe egy olyan értékes közösségi térrel gazdagodott, amely képes befogadni a helyi közösségépítő, kulturális, oktatási, és szociális tevékenységeket egyaránt.

A Bodrogszerdahelyi Görög Katolikus Egyházközség kiemelkedő tapasztalattal rendelkezik a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek és családjaik közösségbe vonását, fejlesztését érintően. A működés során elsajátított jó gyakorlatok, fejlesztési elképzelések átadásával az egyházközség megfelelően veheti ki részét a projektben megvalósuló tapasztalatcserében, műhelymunkákban.

2018.04.12.

Meghívó 2018.04.18.

2018.04.10.

Helmeci Református Egyházközség

A projekt megvalósítás során az egyik nemzetközi partnerünk a Helmeci Református Egyházközség. Helmec község a magyar lakta települések egyike volt egykoron, ma nemzetiségileg és vallási téren is vegyes összetételű település. Testvérvárosai Felsőzsolca város és Pap község. A társadalmi különbségek ellenére elmondható, hogy a lakosság tagjai szeretetben élnek egymás mellett, mely a folyamatos közösségépítésnek is köszönhető.

A községben magyar tannyelvű óvoda, ukrán tannyelvű elemi iskola működik. A községben a munkanélküliség nem jellemző, azonban többen külföldön dolgoznak. A fogyatékkal élő gyermekekkel és fiatalokkal foglalkozó intézet a településtől 10 kilométerre található, ahová az eljutás megoldott. Mivel közösségi intézkedéseket végrehajtó, segítő alapítvány, egyesület a község területén nem működik, jelentős feladat hárul az egyházi közösségre. Az egyházi közösség kiemelt feladata a diszkrimináció, az előítéletek csökkentése, a kisebbségek és a hátrányos helyzetű személyek integrációjának elősegítése. A többnyelvű, más-más kultúrával rendelkező, színes összetételű lakosság összetartó erejének erősítése, az egymás elfogadását népszerűsítő intézkedések megvalósítása kiemelt feladatot jelent egy ilyen színes közegben. Ezeket az intézkedéseket a gyakorlatban a közös történelmi múlthoz kapcsolva és új hagyományok bevezetésével próbálja véghezvinni a helyi református egyházközség, a többi helyi egyházzal együttműködve. Rendszeres programként jelennek meg a falunapok és különböző sportesemények, klubfoglalkozások, melyek minden korosztály számára igyekeznek megfelelő elfoglaltságot, fejlesztő lehetőséget biztosítani. A helyi egyházi szervezetek igyekeznek összehangolni a magyar és ukrán ünnepnapokat, közös ünneplés keretében megteremteni a nemzetiségek közötti összhangot. Ilyen események például a karácsonyi ünnepség, a húsvéti programsorozat és a nagy sikerű virágvasárnap ünnepi alkalmai. Az évek során egyre inkább jellemző a lakosság önszervező képességének fejlődése, gyakoriak az egyénileg szervezett programok, spontán önkéntes összefogások. Ilyen együttműködés során került sor a görög katolikus hívek templomának felújítására és a II. világháború és a kommunista diktatúra áldozataira emlékező emlékmű elkészítésére, felállítására a helyi temetőben.

A helmeci református egyházi közösségéről elmondható, hogy jelentős tapasztalattal rendelkezik a közösségépítés területén, melyeket megfelelően alkalmaz az egyes nemzetiségek, különálló társadalmi és kulturális rétegek összekapcsolása érdekében.

2018.04.09.

Nagypeleskei Görögkatolikus Egyházközség

A projekt megvalósítás során az egyik nemzetközi partnerünk a Nagypeleskei Görögkatolikus Egyház. Nagypeleskének, a statisztikai adatok szerint 855 fő lakosa van. Ebből több, mint 400 fő görög katolikus vallású, a többi lélek római katolikus, református. A Görögkatolikus Egyházközségben összesen 130 iskolás gyermek részesül hittan oktatásban, vallási felekezetre való tekintet nélkül. Az egyházközség kiemelt feladatának tekinti a lakosság és a gyülekezet egyben tartását, folyamatos építését és fejlesztését. A településen szinte minden héten, hónapban megrendezésre kerülnek olyan közösségi események, ünnepi alkalmak, melyek az egyházi élethez kapcsolódnak, ám nem csak az egyházi közösség tagjainak, hanem a település minden lakosának tartalmas, fejlesztő elfoglaltságot nyújtanak.