Pályázatok

2018.07.27.

Tanulmányút és szakmai műhely

A tanulmányút során egy  fogyatékkal élő emberekkel foglalkozó intézményt látogattunk meg, hogy a mindennapjaik során bevált jó gyakorlatokat megismerhessük.

Az intézmény 1974 óta működik, 70 embernek (nevelők, ápolók, technikai dolgozók) ad munkát. A személyzet 130 értelmi sérültnek (közülük sokan még mozgásban is korlátozottak, vagy más fogyatékosságban is szenvednek) viseli gondját, az ápoltak átlagéletkora 34 év közülük jó néhányan rendesen tudnak kommunikálni, részt vesznek különböző városi rendezvényeken.

Az intézmény egy valamikori piarista, majd pálos kolostorban működik, a megfelelő átalakítások, felújítások nyomán a termek, foglalkoztatók, közösségi helyiségek célszerű átalakítása megtörtént.

Az ápoló és gondozó személyzet nagy türelemmel, szeretettel és hozzáértéssel végzi a munkáját.

Néhány év múlva a gondozottak kiköltöznek, s újonnan felépítendő családotthonokba költöznek.A tanulmányút befejezéseként szakmai műhely keretében egyeztetésre és megbeszélésre került az intézményekben folyó szakmai munka, a résztvevőkkel beszéltünk a saját szakterületükön működő bevált szakmai gyakorlatokról.

2018.07.21.

Tanulmányút és szakmai műhelymunka

ZEMPLÉNI ÁLTALÁNOS ISKOLA, BODROGOLASZI

A 2018.07.14-én megvalósult “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése” című tanulmányút során megismerhettük egy iskolaváros (Sárospatak) közelében fekvő, szegényes, 900 lelkes község iskoláját, annak “viharos” múltját s nem túlságosan biztatónak mutatkozó jövőjét, az iskolában folyó hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására tett törekvéseiket, az iskolában folyó közösségfejlesztési programokat, a szülők és családok bevonásával kapcsolatos tevékenységeiket a nevelésbe.

Megértettük, hogy nagyon nehéz dolga van az itt dolgozó pedagógusoknak, akik erőn felül teljesítenek, hiszen nagyon sok problémás gyerekkel kell foglalkozniuk, tanítaniuk kell “normál” gyerekeket, s még tehetséget is kell gondozniuk.Teszik mindezt az iskolabezárás, vagy legalábbis a részleges leépítés fenyegetésének árnyékában. Lelkesedésük példamutató, az iskola jól felszerelt, jobb sorsra érdemes. A legnagyobb, de mindent meghatározó gond az, hogy a település szegény, a fiatalok elvándorolnak, kevés a gyermek.

2018.07.18.

Tapasztalatszerzései és együttműködési terv

A projekt célja a résztvevő egyházközségek településein és azok környezetében rendszeresen felmerülő, a lakosság életére (negatív) hatást gyakorló problémák feltárása, részletes megismerése, összehasonlítása – az azonosságok és az eltérések megismerése – és kezelésükre megfelelő stratégiák, intézkedések, beavatkozási logikák, jó gyakorlatok kidolgozása.

A tapasztalatszerzési és együttműködési terv alapvető célja, hogy a Támogatói Okiratban és az Együttműködési Szerződésben foglalt, az együttműködő partnerek által vállalt feladatok ellátásához megfelelő formát és eljárásrendet biztosítson, így garantálva a közösen vállalt tevékenységek hatékony és eredményes megvalósulását.

A tapasztalatszerzési és együttműködési terv meghatározza a fő folyamatokat és szereplőit olyan módon, hogy az ne jelentsen a minimálisan szükségesnél több erőforrás igényt az együttműködő partnerek számára. A dokumentációs rend kialakítása és a hatékony működés biztosítása a pályázati kedvezményezett szervezetének a feladata lesz.

2018.07.15.

Tájékoztató

A Tokaji Görögkatolikus Egyházközség támogatást nyert az EFOP-5.2.2-17-2017-00139 kódszámú “Transznacionális együttműködések megvalósítása a Tokaji Görögkatolikus Egyházközségben” című pályázaton, mely megvalósítása 2018 januárjától 2019 decemberéig tart.

2018. januárjától a projekt megvalósítása folyamatosan zajlik, felállt a megvalósítói stáb, elkészült a szakmai tevékenységek ütemezése, egyeztetésre kerültek a pontos dátumokkal ellátott rendezvények időpontjai.

Az együttműködő partnerekkel a kapcsolatfelvétel megvalósult, a kapcsolattartás és együttműködés folyamatos, a közös megbeszélések révén kialakításra került a tapasztalatszerzési, együttműködési és kommunikációs terv. Minden együttműködő partner és a projekt gazda között megvalósult a feladatok egyeztetése az együttműködés szabályainak, kereteinek meghatározására, az együttműködési megállapodások aláírásra kerültek.

2018. január és 2018.06.30 között megvalósult rendezvények:

Szakmai műhely munka 3 alkalommal, tanulmányút 2 alkalommal, 4 alkalommal meeting és nemzetközi hálózatépítés.

A tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek során elkészült és kihelyezésre került a tájékoztató tábla.

A projekt során kialakításra került egy honlap, melyre folyamatosan kerülnek fel a projekttel kapcsolatos bejegyzések.A szakmai műhelyek, tanulmányutak, előadások során a hazai és nemzetközi partnerekkel folyamatossá vált a kapcsolattartás, az együttműködés, mely révén a gyakorlatban is megvalósult és megvalósul a hálózatépítés. A jövőben létre fog jönni egy olyan szakmai módszertani gyűjtemény, ajánlás, amelynek segítségével a szakemberek megismerhetik, elsajátíthatják a projektben feltárt jó gyakorlatokat, szolgáltatásokat.

2018.07.04.

Meghívó 2018.07.14.

2018.06.30.

Együttműködések célja

Az együttműködés célja a nemzetközi együttműködésben rejlő lehetőségek kiaknázása az EFOP Együttműködő társadalom prioritási tengely által lefedett szakterületeken a társadalmi kihívásokra adott válaszok javítása érdekében.

Az együttműködés célja nemzetközi tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése és ajánlások kidolgozása a hazai alkalmazásra. A hazai fejlesztések mellett szükséges nemzetközi szakpolitikai tapasztalatok és jó gyakorlatok megismerése is, a megoldandó társadalmi hiányok és problémák jobb kezelése érdekében.

Az egyházközség célja a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások tervezése, amelyek elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából.

Szintén célként határozza meg az egyházközség annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzésértékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a tematikus munkacsoportokat.

2018.06.30.

Tájékoztató

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola

EFOP-1.3.5-16 – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével – Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában elnevezésű projektet valósítja meg, melynek kapcsán az iskola közösségfejlesztő tevékenységeit ismertük meg a tanulmányút során. Az iskola felvállalja a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, nevelését. Az iskola közösségszervező ereje jelentős. Mint intézmény, központi szerepet játszik a település életében. Az iskolai programok célja a helyi közösségi élet  szereplőinek vezetésével olyan programok, képzések, tréningek és események, továbbá rendezvények megvalósítása, amelyek hozzájárulnak az aktív közösségi élet kialakítására. A tevékenységeik által új kisközösségek jöttek létre. A társadalmi csoportok közötti feszültségek és különbségek csökkentek. Az iskola együttműködő partnere a római katolikus plébánia és annak katolikus hívő közössége, de jó kapcsolatokat ápolnak a civil szervezetekkel, a helyi önkormányzattal is.  Az iskola pályázatok révén olyan feladatokat is felvállal, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. Lehet ez akár településszépítés, virág- és faültetés, ételosztás, idősek segítése, nagycsaládosok segítése, közügyek intézéséhez segítségnyújtás, vagy akár családi programok szervezése. Ezek mind hozzájárulnak a lakosság helyben maradásához, közvetve pedig ezáltal a település gazdasági és társadalmi helyzetének javulásához. A településen magas a katolikus hívők aránya. Igény van egy közös motiváló, szervező erőre, illetve egy stabil szellemi hátteret adó partnerségre, amelyet az iskola és a plébánia kölcsönösen előnyös együttműködésével biztosítani képes.

2018.06.10.

Tanulmányút az Örömhírvétel Görögkatolikus Óvodába

2018.06.07. “Egyházi szervezetek működése és az egyházi szervezetek által nyújtott szolgáltatások megismerése” céljából tartott szakmai tanulmányút. Helyszín: Sárospatak.

A tanulmányút alkalmával megismertük Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda nevelési programját, melyben központi szerepet tölt be a hátrányos helyzetű gyerekek és családok felzárkóztatása.

Az óvada a görögkatolikus egyház által fenntartott intézmény.

Az óvodában vegyes csoportokat hoznak létre, hogy a gyerekek és a szülők, családok egymással együttműködve, egymástól tanulva együttműködő közösségeket hozzanak létre.

bepillantást nyerhettünk az óvoda mindennapi életébe, az intézményvezető bemutatta az intézményben folyó nevelési munkát, a nevelési folyamat során adódó problémákat, esetleges nehézségeket, illetve az ezzel kapcsolatos megoldási döntéseiket, javaslataikat.

Ismertetésre került a hátrányos helyzetű gyerekek, szülők és családok beilleszkedésének nehézségei, problémái, ezen gyermekek beilleszkedésének lehetőségei, illetve a jelenlegi helyzet.Kíváncsiak voltunk a felszereltségre, az intézmény környezetére, berendezésére, a jövőre vonatkozó tervekre és elképzelésekre, amelyekről az intézményvezető lelkesen beszélt és a tanulmányút résztvevőit készségesen körbevezetett az intézményben.

2018.06.01.

Meghívó 2018.06.07.

2018.05.24.

Tájékoztató

GEORGIKON GÖRÖGKATOLIKUS MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMISZERIPARI SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM, SÁTORALJAÚJHELY

Az intézményt 2 évvel ezelőtt, 2016-ban alapította, illetve vette fenntartásba a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye (2000 és 2016 között az intézménynek 6 fenntartója volt, ez az állandó változás meglehetősen bonyolult, áldatlan helyzetet teremtett). Hitoktatás azelőtt is volt az intézményben, de annak kötelező jellegét most felmenő rendszerben vezetik be. A szakgimnáziumi, szakközépiskolai képzés és a hozzá tartozó kollégium mind egy telken, egy 1,5 hektáros területen történik, a város közepén. Az intézménynek van egy telephelye is, ez egy 24 hektáros tangazdaság, itt végzik a tanulók a mezőgazdasági gyakorlatokat, itt találhatók szántó, gyümölcsös, termesztő berendezések (üvegházak és fóliák zöldség-, gyümölcs- és dísznövények termesztésére, melyek eladásából az iskola bevételhez jut, ezzel hozzájárul a fenntartáshoz).

Az iskola tanulói létszáma 2017. október 1-én 122 fő volt nappali tagozaton, de emellett van levelező tagozat is, amely épp most alakul át gimnáziummá.

A szakközépiskolában a szakmunkás bizonyítvány (mezőgazdasági gépész, kertész, húsipari termékgyártó, szőlész-borász, pék, cukrász, hegesztő) megszerzése után a tanulók -szakmától függően 2 vagy 3 alatt- érettségire jelentkezhetnek. A hiányszakmákat tanulók (gépész, cukrász, hegesztő) külső vállalkozásoknál tanulószerződés alapján kiemelt szakmai ösztöndíjban (10-35000 Ft) is részesülnek, tehát mintegy “keresethez” jutnak, családjuk anyagi helyzetén javítanak.

A szakgimnáziumban végzettek még egy év után gépésztechnikusi, vagy élelmiszeripari technikusi oklevelet szerezhetnek.

A tanulói létszám az utóbbi években kissé megcsappant, de jó dolog, hogy az iskolának van egy már részben megújult, de ma is korszerűsítés alatt álló saját kollégiuma, amelyben most 75 tanuló lakik kényelmes körülmények között. A gyerekek zömmel vidékről, a Bodrogközből, Hegyközből, Hegyaljáról jönnek, néhány közülük sajátos nevelést igényel. Sok közülük a hátrányos helyzetű, szegény családból származó. A roma származású tanulók aránya az intézményben kb. 50 %, többségük a szakközépiskolai képzésben vesz részt. Rájuk, minél eredményesebb felzárkóztatásukra mind az iskolában, mind a kollégiumban különös gondot fordítanak. Ezen tanulók negyede 2H, 12 %-a pedig a 3H kategóriába sorolt, tehát nagy törődést igényelnek.

Az intézmény a pedagógus-utánpótlást tekintve nehéz helyzetben van, az oktatói létszám 50 %-a 55 év feletti. Az öregségi nyugdíjba vonulók helyére általában kevesen jelentkeznek, bár az e pillanatban pályázó valószínűleg elfoglalja az állást, mert az egyházmegye a továbbtanulását támogatja.

Az oktatási intézmény ” jól járt” az egyházzal: az egyházmegye csak a legszükségesebb adminisztrációs adatokat kéri (ezzel kapcsolatosan a 2000-2016-os évekből rossz emlékeik vannak), nyitott a szakmailag alátámasztott igények mihamarabbi teljesítésére, vezetői gyakran látogatnak ide. Örülnek annak, hogy ők most egy középiskola a 3 egyházi között, s nem egy a 19, vagy 60 közül, mint az említett időszakban.

Az intézménynek a gondok mellett vannak eredményei is: immár 10 éve folyamatosan pályáznak és visznek ki diákokat az Erasmus+ program keretében Franciaországba, Norvégiába és Portugáliába háromhetes szakmai gyakorlatokra. Örömmel tapasztalják, hogy itt a munkában a diákok is megállják a helyüket, a legnagyobb gondot a nyelvi nehézségek jelentik.Az utóbbi napokban kezdődött egy egymilliárd forintos felújítás az intézményen belül: megújulnak az épületek, bennük a tantermek, laboratóriumok, szertárak. Nagyon komoly fejlesztés indul a tangazdaságban, különösen a szőlész-borász ágazatban (feldolgozóüzem, gépbeszerzés, pincészet).